دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Polor_90_97.jpg
دشت لار-چشم انداز دماوند339 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_93.jpg
دشت گل زرد306 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_78.jpg
دشت لار -گل زرد301 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_148.jpg
طول مسیر پلور به جاجرود327 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_11.jpg
پلور به دشت لار331 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_109.jpg
سد لتیان408 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_105.jpg
دشت لار321 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_094.jpg
دشت لار380 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_092.jpg
دشت گل زرد338 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_080.jpg
دشت لار298 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_075.jpg
دشت لار315 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_074.jpg
دشت لار -دشت گل زرد314 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_065.jpg
دشت لار331 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_064.jpg
دشت لار385 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_056.jpg
دشت لار333 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_043.jpg
گل سنگ354 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_042.jpg
پلور به دشت لار307 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_027.jpg
پلور به دشت لار314 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_020.jpg
گردنه پلور به دشت لار317 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_019.jpg
پلور305 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_008.jpg
پلور312 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_002.jpg
پلور چشم انداز منطقه318 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
Polor_90_001.jpg
پلور - شروع مسیر342 بازدیدAli Sadeghi
23 تصویر در 1 صفحه