دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


zR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-117.jpg
لزور به نشل و پنجاب382 بازدیدمشخاصت کل مسیر در جی پی اسAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__223.jpg
لزور به نشل358 بازدیدروستای آهنسرAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__215.jpg
لزور به نشل354 بازدیددوراهی جنگل نقره سر و پنجابAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__205.jpg
لزور به نشل و پنجاب360 بازدیدباغهای گیلاس نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__193.jpg
لزور به نشل و پنجاب349 بازدیدطبیعت زیبای نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__189.jpg
لزور به نشل و پنجاب338 بازدیدطبیعت بعد از نشل به پنجابAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__182.jpg
لزور به نشل و پنجاب374 بازدیدطبیعت نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__173.jpg
لزور به نشل و پنجاب349 بازدیدتیم ماجراجو در یک برنامه دو روزه از نشل تا پنجابAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__172.jpg
لزور به نشل و پنجاب344 بازدیدنشل Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__169.jpg
لزور به نشل327 بازدیدطبیعت اطراف نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__167.jpg
لزور به نشل333 بازدیدطبیعت اطراف نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__158.jpg
لزور به نشل335 بازدیدروستای زیبای نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__150.jpg
لزور به نشل337 بازدیدروستای زیبای نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__143.jpg
لزور به نشل389 بازدیدخداحافظی از ساکنین مهمان نواز نشل برای فراهم آوردن یک شب اقامت - غذا و صبحانه - تلفن
موبایل در نشل آنتن نمی دهد
Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__142.jpg
لزور به نشل430 بازدیداقامت شبانه و مهمان نوازی یکی از اهالی خوب نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__139.jpg
لزور به نشل391 بازدیدگذر از رودخانه در کنار چند کلبه گوسفند سرا نزدیک نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__134.jpg
لزور به نشل327 بازدیدمه غلیظ فرود به سمت نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__132.jpg
لزور به نشل446 بازدیدآبگیر و چشمه های کنار کوه میشینه مرگAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__123.jpg
لزور به نشل343 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__117.jpg
لزور به نشل365 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__116.jpg
لزور به نشل329 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__114.jpg
لزور به نشل351 بازدیددشت چمنAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__107.jpg
لزور به نشل368 بازدیددشت چمنAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__105.jpg
لزور به نشل353 بازدیدوقت ناهار دیر وقت در حدود ساعت 5 - گردنه میشینه مرک و دشت زیبای چمنAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__098.jpg
لزور به نشل344 بازدیدگردنه میشینه مرکAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__096.jpg
لزور به نشل328 بازدیددشت های نزدیک گردنه Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__093.jpg
لزور به نشل324 بازدیدآسمان آب نزدیک گردنه Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__092.jpg
لزور به نشل414 بازدیددشت های زیبای نرسیده به گردنهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__079.jpg
لزور به نشل339 بازدیدچشمه زیبا بعد از دریاچه در مسیر گردنهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__070.jpg
لزور به نشل463 بازدیددریاچه معجز چشمهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__057.jpg
لزور به نشل477 بازدیددریاچه معجز چشمهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__027.jpg
لزور به نشل411 بازدیددریاچه زیبای معجز چشمهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__021.jpg
لزور به نشل349 بازدیددوراهی قبل از دریاچه Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__014.jpg
لزور به نشل455 بازدیدابتدای سربالای از لزور-چشم انداز تنگه واشی در دوردستAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__012.jpg
لزور به نشل337 بازدیدابتدای سربالیی از لزورAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__007.jpg
لزور به نشل347 بازدیدابتدای مسر از لزورAli Sadeghi
FR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-084.jpg
لزور به نشل338 بازدیدمه غلیظ بعد از کوه میشینه مرک به سمت نشل
عکس از کیوان کدیری
Ali Sadeghi
FR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-074.jpg
لزور به نشل338 بازدیدگردنه زیبای دشت چمن در کنار کوه میشینه مرکعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-056.jpg
لزور به نشل409 بازدیدتیم ماجرا جو - همراه - سخت کوش
نرسیده به نشل
عکس از کیوان کدیری
Ali Sadeghi
39 تصویر در 1 صفحه