دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


zR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-117.jpg
لزور به نشل و پنجاب380 بازدیدمشخاصت کل مسیر در جی پی اسAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__223.jpg
لزور به نشل357 بازدیدروستای آهنسرAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__215.jpg
لزور به نشل352 بازدیددوراهی جنگل نقره سر و پنجابAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__205.jpg
لزور به نشل و پنجاب358 بازدیدباغهای گیلاس نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__193.jpg
لزور به نشل و پنجاب347 بازدیدطبیعت زیبای نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__189.jpg
لزور به نشل و پنجاب337 بازدیدطبیعت بعد از نشل به پنجابAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__182.jpg
لزور به نشل و پنجاب373 بازدیدطبیعت نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__173.jpg
لزور به نشل و پنجاب348 بازدیدتیم ماجراجو در یک برنامه دو روزه از نشل تا پنجابAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__172.jpg
لزور به نشل و پنجاب343 بازدیدنشل Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__169.jpg
لزور به نشل326 بازدیدطبیعت اطراف نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__167.jpg
لزور به نشل332 بازدیدطبیعت اطراف نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__158.jpg
لزور به نشل334 بازدیدروستای زیبای نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__150.jpg
لزور به نشل336 بازدیدروستای زیبای نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__143.jpg
لزور به نشل387 بازدیدخداحافظی از ساکنین مهمان نواز نشل برای فراهم آوردن یک شب اقامت - غذا و صبحانه - تلفن
موبایل در نشل آنتن نمی دهد
Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__142.jpg
لزور به نشل428 بازدیداقامت شبانه و مهمان نوازی یکی از اهالی خوب نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__139.jpg
لزور به نشل390 بازدیدگذر از رودخانه در کنار چند کلبه گوسفند سرا نزدیک نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__134.jpg
لزور به نشل326 بازدیدمه غلیظ فرود به سمت نشلAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__132.jpg
لزور به نشل445 بازدیدآبگیر و چشمه های کنار کوه میشینه مرگAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__123.jpg
لزور به نشل342 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__117.jpg
لزور به نشل364 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__116.jpg
لزور به نشل328 بازدیدAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__114.jpg
لزور به نشل350 بازدیددشت چمنAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__107.jpg
لزور به نشل367 بازدیددشت چمنAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__105.jpg
لزور به نشل352 بازدیدوقت ناهار دیر وقت در حدود ساعت 5 - گردنه میشینه مرک و دشت زیبای چمنAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__098.jpg
لزور به نشل343 بازدیدگردنه میشینه مرکAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__096.jpg
لزور به نشل327 بازدیددشت های نزدیک گردنه Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__093.jpg
لزور به نشل323 بازدیدآسمان آب نزدیک گردنه Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__092.jpg
لزور به نشل413 بازدیددشت های زیبای نرسیده به گردنهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__079.jpg
لزور به نشل337 بازدیدچشمه زیبا بعد از دریاچه در مسیر گردنهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__070.jpg
لزور به نشل461 بازدیددریاچه معجز چشمهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__057.jpg
لزور به نشل472 بازدیددریاچه معجز چشمهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__027.jpg
لزور به نشل409 بازدیددریاچه زیبای معجز چشمهAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__021.jpg
لزور به نشل347 بازدیددوراهی قبل از دریاچه Ali Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__014.jpg
لزور به نشل454 بازدیدابتدای سربالای از لزور-چشم انداز تنگه واشی در دوردستAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__012.jpg
لزور به نشل336 بازدیدابتدای سربالیی از لزورAli Sadeghi
Lazor_Neshel_90_4_3__007.jpg
لزور به نشل346 بازدیدابتدای مسر از لزورAli Sadeghi
FR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-084.jpg
لزور به نشل337 بازدیدمه غلیظ بعد از کوه میشینه مرک به سمت نشل
عکس از کیوان کدیری
Ali Sadeghi
FR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-074.jpg
لزور به نشل337 بازدیدگردنه زیبای دشت چمن در کنار کوه میشینه مرکعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
FR900402-Lazour,_Neshel,_Panjab-056.jpg
لزور به نشل407 بازدیدتیم ماجرا جو - همراه - سخت کوش
نرسیده به نشل
عکس از کیوان کدیری
Ali Sadeghi
39 تصویر در 1 صفحه