دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


301742_3134338285563_1477981342_32372975_1344415969_n.jpg
چاشم86 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0124.jpg
طبیعت خطیر کوه88 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0115.jpg
آبشار خطیرکوه101 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0110.jpg
آبشار خطیرکوه96 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0107.jpg
خطیر کوه102 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0106.jpg
چاشم به خطیرکوه116 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0096.jpg
جوجه کباب در چاشم176 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0088.jpg
روستای چاشم119 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0084.jpg
ارتفاعات چاشم123 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0075.jpg
ارتفاعات چاشم97 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0058.jpg
ارتفاعات چاشم99 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0055.jpg
چاشم111 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0052.jpg
چاشم97 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0042.jpg
مسجد چاشم106 بازدیداقامت شبانه در مسجدAli Sadeghi
148934_3134328045307_1477981342_32372965_419385275_n.jpg
ارتفاعات چاشم251 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
15 تصویر در 1 صفحه