دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


301742_3134338285563_1477981342_32372975_1344415969_n.jpg
چاشم87 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0124.jpg
طبیعت خطیر کوه89 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0115.jpg
آبشار خطیرکوه102 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0110.jpg
آبشار خطیرکوه97 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0107.jpg
خطیر کوه103 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0106.jpg
چاشم به خطیرکوه117 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0096.jpg
جوجه کباب در چاشم178 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0088.jpg
روستای چاشم121 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0084.jpg
ارتفاعات چاشم126 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0075.jpg
ارتفاعات چاشم99 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0058.jpg
ارتفاعات چاشم101 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0055.jpg
چاشم112 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0052.jpg
چاشم98 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0042.jpg
مسجد چاشم107 بازدیداقامت شبانه در مسجدAli Sadeghi
148934_3134328045307_1477981342_32372965_419385275_n.jpg
ارتفاعات چاشم253 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
15 تصویر در 1 صفحه