دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Namarestagh_91_4_15_094.JPG
نمار به پنجاب154 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_092.JPG
گذر از پل باریک رودخانه نمارستاق171 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_087.JPG
دشت دریوک162 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_086.JPG
دشت دریوک178 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_085.JPG
دشت دریوک157 بازدیدوجه تسمیه دریوک را گویند که به معنی دریای کوچک گویند و در دوره های تاریخی این منطقه سدی خاکی و دریاچه ای وجود داشته Ali Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_079.JPG
دشت دریوک183 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_076.JPG
آبشار نمارستاق260 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_073.JPG
آبشار نمارستاق176 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_046.JPG
آبشار نمارستاق225 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_038.JPG
آبشار نمارستاق204 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_036.JPG
آبشار نمارستاق179 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_031.JPG
آبشار نمارستاق174 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_024.JPG
دشت دریوک177 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_018.JPG
دشت دریوک159 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_005.JPG
روستای نمار 195 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_002.JPG
روستای نمار166 بازدیدسنت و مدرنیتهAli Sadeghi
16 تصویر در 1 صفحه