دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Mojez_cheshme_91_4_25_238.JPG
ماهی کباب در کنار دریاچه196 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_236.JPG
ناهار در کنار دریاچه220 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_206.JPG
دریاچه معجز چشمه274 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_204.JPG
دریاچه معجز چشمه218 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_046.JPG
دریاچه معجز چشمه181 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_034.JPG
دریاچه معجز چشمه184 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_017.JPG
دریاچه معجز چشمه173 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_010.JPG
معجزچشمه164 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_009.JPG
معجزچشمه146 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_008.JPG
معجزچشمه161 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_006.JPG
چشمه اول مسیر167 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_003.JPG
ابتدا مسیر معجز چشمه150 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_002.JPG
ابتدا مسیر معجز چشمه187 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_001.JPG
ابتدا مسیر معجز چشمه199 بازدیدAli Sadeghi
182188_10150930340327761_1782123920_n.jpg
مسیر معجزچشمه208 بازدیدAli Sadeghi
15 تصویر در 1 صفحه